Hallitus

Pirjo-Liisa Junttila (puheenjohtaja)
Marjo-Riikka Junttila (varapuheenjohtaja)
Aarni Lehtinen
Raimo Saunanen
Jouko Jäppinen
Aleksi Ihalainen
Markus Vilkkilä
Mirja Kokkonen
Matti Ihalainen (sihteeri)

Hallituksen varajäsenet

Ilmo Laaksonen
Timo Kolhonen
 

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Uusiotuote ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Yhdistys on Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestön TVY ry:n ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ry:n sekä Jyväskylän Kumppanuustoiminnan Tuki JKT ry:n jäsen.
 

2 § Tarkoitus ja toiminta

Jyväskylän Uusiotuote ry tukee toiminnallaan pyrkimyksiä työllisyyden hoitamiseksi työnsaannin ja toimeen tulon, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Jyväskylän alueella.

Jyväskylän Uusiotuote ry on uskonnollisesti puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys.

Jyväskylän Uusiotuote ry tarjoaa ammatillisia valmiuksia ja työkuntoa kehittävää toimintaa palkkatuetussa työssä, työkokeilussa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa sekä tarjoaa puusepän koulutukseen liittyviä työharjoittelupaikkoja.

Jyväskylän Uusiotuote ry järjestää mahdollisuuden mukaisesti pintakäsittelyn-,puusepän ja pyöräkorjaajanalaan liittyviä osatutkintoja sekä oppisopimuskoulutusta yhteistyössä alan kouluttajien kanssa.

Uusiotuote järjestää työssä tarvittavia lyhytmuotoisia korttikoulutuksia ja kortinpäivityksiä sekä myös työkyvyn ja elämänhallinnan vahvistamista ja palvelunohjausta.

Uusiotuotteella on käytössä mestari-kisälli-periaatteiden mukainen työtoiminta.

Yhdistys antaa kaikille toimintaan mukaan tuleville mahdollisuuden pitää yllä ammattitaitoaan. Tarjoamme tilat ja ohjauksen Uusiotuotteen tiloissa työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille ja kaikille muille kädentaidoista kiinnostuneille henkilöille.

Uusiotuote hyödyntää työtoiminnassaan kierrätys materiaalia polkupyöräkorjaamossa ja puusepäntyöpajassa ekologisen ajattelun mukaisesti. Uusiotuote tekee yhteistyötä muiden työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo työttömiä harraste-, työ- ja koulutusmahdollisuuksista, harjoittaa tiedostustoimintaa, retkiä, juhlia yms.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen toimintaan kuuluville eikä jäsenilleen.
 

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
 

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanohjaaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö kukin yksin.
 

8 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 

9 § YHdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vuosikokouksen päättämällä tavalla joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu sanomalehdessä sekä ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään yksi viikko ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
 

11 § Vuosikokous

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varahenkilö
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
 

13 § Loppusäädös

Sääntöjen ohella noudatetaan yhdistys- ym. lakeja.
 

 
   

Jäsenanomus

Tulosta jäsenanomus (pdf formaatissa)